Group Dynamics

Zhenjiu Wins Two Important Awards

2021-03-04

Recently, good news has kept coming from Guizhou Jinjiu: On February 26, “Zhenjiu·Zhencang 1995” won the “2021 Liquor Award” in “Korea Wine & Spirits Awards”, the most influential spirits brand competition in South Korea; on March 4, “Zhenjiu·Zhenshiwu”, one of the main products from Guizhou Zhenjiu, won the “Best Agent Value Product of the Year” in the “2020-2021 Product Power of the Year in Chinese Liquor Industry”.